miércoles, 19 de noviembre de 2014

REFLEXIÓN DO MÓDULO 3

MARÍA JOSÉ PRADO BERMÙDEZ


O módulo III: marco intrumental, descríbenos as técnicas que debemos utilizar para axudarlle o demandante de emprego a que mellore a sua empregabilidade de forma motivada  para alcanzar o seu obxetivo que é, a procura de emprego.
Planificar un itinerario profesional, axudanos a tomar decisións cara o noso desenvolvemento e, para comprometernos có traballo que desenvolvemos.
É moi importante planificar a busca de emprego, xa que eso permitiranos optimizar o esforzó e os recursos para a consecución do noso obxetivo.
Axudar os demandantes a enfrentarse a unha entrevista de traballo, informalos do autoemprego,  xunto có coñecemento das ferramentas informáticas, etc.

No tema 11: Resalta o papel do técnico, non tan só como meramente informador senon  coma unha persoa que está acompañando  e asesorando, para que atopen emprego, e poidan mellorar a sua empregabilidade, independentemente do colectivo o que pertenezcan.

Falanos o tema de utilizar os tres modelos de intervención o didáctico, de asesoramento e  o centrado en recursos, podendo funcionar de maneira flexible e tamen complementaria.

Todo isto basado nos principios de individualización, flexibilidade e desenvolmento/busca de autonomía, desenvolvendo os seus recursos, habilidades e competencias.

Os itinerarios deben ser sempre realizables, e que adquiran o compromiso dende o primer día.


Tema 12: Amosanos  o esquema para a elaboración dun itinerario de inserción laboral, coas distintas fases, con propostas de control de actividades acordadas entre ambas partes, o seguimento, e por último o peche, que pode ser porque atopa traballo, porque vai a facer formación,ou  por outras causas,etc.


Tema 13: Neste tema estudamos a entrevista de orientación, o perfil profesional,  a adecuación do candidato para determinados postos, e as técnicas que se poden utilizar para acadar con éxito un posto de traballo.

Dependendo de quen teñamos diante usaremos un tipo de entrevista ou outra.

Valoraremos e transmiteremoslle que non só é  importante os coñecementos e a experiencia, senos tamen  a actitude,  motivación, disponibilidade, etc.

O Orientador/a, debe de ter unha actitude positiva, próxima, e dentro dun contexto de profesionalidade.


Tema 14: Debemos conocer ben os postos de traballo, facendo unha ánalise dos mesmos, conocer os perfis, funcións e tarefas que hai que facer e condicións laborais.

Tamen importante as competencias (habilidades e actitudes que nos permiten o exercicio da actividade profesional).
O saber (competencias técnicas).
Saber facer (habilidades e competencias metodoloxicas)
Saber ser (actitudes e competencias participativas)
Saber estar (competencias sociais).

E sobre todo o aprendizaxe é un elemento  importante no desenvolmento das competencias.

Tema 15: Falanos de orientar os usuarios sobre as técnicas da busca activa de emprego, para elo temos que conocer o mercado, as ferramentas e as técnicas máis utilizadas, autocandidaturas, a internet,etc.

Todalas técnicas e ferramentas  existentes deben darse a coñecer os usuarios para que se familiaricen con elas, adquiran habilidades e fagan busca activa de emprego.

As técnicas de busca como currículum e carta de presentación, entrevistas, diferentes probas, dinamicas de grupos, redes de contactos,etc, deben de coñecelas e despois cada un pon en práctica a que mellor lle parezca.

Tema 16: Outra forma de busca de emprego é o autoemprego, cando a persoa quere traballar para ela mesma de forma directa, para iso e preciso facer un plan de empresa, que é un documento que identifica e analiza unha oportunidade de negocio, examina a viabilidade técnica, económica e financieira do mismo para acadar un proxecto empresarial concreto.
É unha ferramenta imprescindible cando se quere por en marcha un proxecto.
Asi crea o seu propio posto de traballo, facendo un plan ou proxecto de empresa,utilizando o seu esforzo e capital para xerar traballo, baixo o epígrafe de autónomo, tamen se poden meter as creacións de novas empresas coma pymes, franquicias, etc. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario