jueves, 9 de octubre de 2014

Traballo individual Módulo 1 (Tema 1-5). Reflexión.

Alumna: MERCEDES CENDÁN VÉREZ

Tras finalizar o módulo 1 (tema 1 ao 5) os puntos máis importantes ou os lembras más característicos son os seguintes:


  • As políticas activas de emprego son accións de ORIENTACIÓN, FORMACIÓN e EMPREGO. Trátase de conseguir tres obxectivos:
o   Mellorar o acceso ao emprego, dar traballo a quen non o ten.
o   Mellora de emprego/promoción.
o   Fomento da economía social: emprendedores ou autónomos.
Dentro da nosa CC.AA son competencia da Xunta de Galicia.


  • O mercado de traballo, ámbito de intercambio onde se comercializa o traballo. O factor productivo é a capacidade dos indivíduos de levar a cabo unha tarefa productiva.
Existen diferentes tipos de paro:
- Friccional. É o propio de calquer economía, aprox. 4% de paro. Movilidad persoas/empresas.
- Estructural. É o que ten consecuencias moi dramáticas porque non hai un equilibrio entre demanda/oferta. Hai tal desequilibrio que hai moita xente demandando traballo. Sin o emprendimento non hai forma de cambialo. Este é o paro que temos actualmente.
- Cíclico. Ten que ver coas fases de auxe, crisis e recuperación.


  • Formación Profesional é unha cualificación profesional para a poboación activa. 
Existen 26 familias e 5 níveis.
A competencia profesional pode adquirirse a través da formación ou da experiencia laboral.
Competencia: capacidades + habilidades + actitudes. Unha competencia implica acción, saber resolver situacións profesionais.


  • A Red Eures favorece a oportunidade de emprego en 31 países (27 da UE, Noruega, Suiza, Lietchenstein e Islandia).
Red Europa Direct é onde resolven dudas sobre a UE.
Fondos ESI (Estructurais e de Inversión): FSE (Fondo Social Europeo); FEDER (Fondo Europeo de Desenrolo Rexional); FC (Fondo de Cohesión); FEMP (Fondo Europeo Marítimo e de Pesca); FEADER (Fondo de Agricultores para o Desenrolo Rural).


  • Nesta crise de mercado laboral español necesítase un cambio de modelo productivo, outra estructura empresarial que é creada pola iniciativa emprendedora.
Beneficios sociais da creación de empresas: transfórmase o modelo productivo, créase emprego /competitividade e crece a riqueza/ benestar social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario