sábado, 11 de octubre de 2014

Reflexion Conceptual Modulo 1

Traballo Individual Modulo 1


O modulo 1 contén un tema moi importante para todas aquelas persoas que traballamos como orientadoresn no Servizo Público de Emprego que é o Tema 3 ós certificados de profesionalidade, e que penso que non se lle deu a importancia que se lle debería dar, xa que hai bastante confusión entre o técnicos, cicais porque a administración non soupo ou non quixo formar ó seu persoal.
O tema 1 tamén me pareceu interesante, posto que estamos a falar da orientación como un servizo público, e os técnicos deben conocer o organigrama e funcionamento da administración.
Os outros tres temas: 2, 4 e 5 parecenme bastante secundarios para un orientador, ter unha idea do mercado laboral e a iniciativa emprendedora desde un plantexamento acádemico non está demais, así como programas europeos, pero nos somos mais orientadores e informadores que asesores. Penso que o noso cometido e poder remitir os demandantes a aqueles departamentos técnicos na materia, como por exemplo, porgramas europeos remitilos a aquelas oficinas que xestionan esos programas; promoción do emprego, Xuventude,Igape, Feoga, Feder...

No referente a utilización práctica no día a día dos temas tratados no módulo podemos decir en primeiro lugar que é moi importanteterunha ideaclarado funcionamente e estructura da administración, así como o coñocemento e evolución o mercado laboral, tipos de empresa a constituir cos seus dereitos e responsabilidades; así como as posibles axudas e subvencións a solicitar tanto autonómicas, estatais como europeas.
Pero como xa se dixo anteiormente  un dos temas que mais importantes a desenvolver polo orientador é o tema3. No traballo diario do orientador a formación, tanto reglada como ocupacional é a parte mais importante da entrevista e`por consiguiente dunha boa clasificación, xa que unha persoa con boa formación tende a posicionarse de unha maneira mais favorable no mercado de traballo.
José Luis Trincado Alvarez@LuisTrincad0

No hay comentarios:

Publicar un comentario